شعری از ژاک پره ور / برگردان : مهدی رجبی

نویسنده : مهدی رجبی
تاریخ ارسال : هشتم مهر ماه ١٣٩٠


 دوست داشتن پرنده ها

تو گفتی که پرنده ها را دوست داری

اما  آنها را داخل قفس نگه داشتی

تو گفتی که ماهی ها را دوست داری

اما تو آنها را سرخ کردی

تو گفتی که گل ها را دوست داری

و تو آنها را چیدی

پس هنگامی که گفتی مرا دوست داری

من شروع کردم به ترسیدن

 

aimes les oiseaux

Tu dis que tu aimes les oiseaux

Et tu les mets en cage.

Tu dis que tu aimes les poissons

Et tu les fais frire.

Tu dis que tu aimes les fleurs

Et tu leur coupes la queue.

Alors quand tu dis que tu m'aimes

Je commence à avoir peur.

 

Jacques Prévert 


بازگشت