شعری از علی رضا پنجه ای
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی رضا پنجه ای شعری از علی رضا پنجه ای
...

ادامه ...
شعری از گروس عبدالملکیان
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | گروس عبدالملکیان شعری از گروس عبدالملکیان
...

ادامه ...
شعری از حسین دیلم کتولی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | حسین دیلم کتولی شعری از حسین دیلم کتولی
...

ادامه ...
شعری از علی جهانگیری
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی جهانگیری شعری از علی جهانگیری
...

ادامه ...
شعری از سید حبیب موسوی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سید حبیب موسوی شعری از سید حبیب موسوی
...

ادامه ...
شعری از سهراب مازندرانی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سهراب مازندرانی شعری از سهراب مازندرانی
...

ادامه ...
شعری از روشنگ بیگناه
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | روشنگ بیگناه شعری از روشنگ بیگناه
...

ادامه ...
شعری از بهاره رضایی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | بهاره رضایی شعری از بهاره رضایی
...

ادامه ...
شعری از حمیدرضا شکارسری
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | حمیدرضا شکارسری شعری از حمیدرضا شکارسری
...

ادامه ...
شعری از لیلا کردبچه
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | لیلا کردبچه شعری از لیلا کردبچه
...

ادامه ...
شعری از کورش همه خانی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | کورش همه خانی شعری از کورش همه خانی
...

ادامه ...
شعری از رباب محب
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | رباب محب شعری از رباب محب
...

ادامه ...
شعری از مریم جعفری آذرمانی
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | مریم جعفری آذرمانی شعری از  مریم  جعفری آذرمانی
همه چيز است و هيچ چيزی نيست،
شعر، بی‌‌زندگی پشيزی نيست
شعر در من نبود و من بودم
من نباشم كه شعر، چيزی نيست
شعر را می‌‌شود كه ننويسم
ولی از شاعری گريزی نيست
...

ادامه ...
شعری از سید مهدی موسوی
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | سید مهدی موسوی شعری از سید مهدی موسوی
از خودم مثل مرگ می ترسم ،
مثل ِ از زندگی شدن با هم
هیچ چی واقعاً نمی فهمم !
هیچ چی واقعاً نمی خواهم !!
دارم از اتفاق / می افتم ،
مثل ِ از چشمهای غمگینت
مثل ِ از زندگی تو بیرون !
می زنم / زیر گریه ات را هم ...

ادامه ...
شعری از مانا آقایی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مانا آقایی شعری از مانا آقایی
...

ادامه ...
شعری از احمد مومنی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | احمد سینا (مومنی) شعری از احمد مومنی
...

ادامه ...
شعری از سید حمید شریف نیا
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سید حمید شریف نیا شعری از سید حمید شریف نیا
...

ادامه ...
شعری از م . آذرفر
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | م . آذرفر ( علیرضا مجابی ) شعری از م . آذرفر
...

ادامه ...
شعری از یزدان سلحشور
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | یزدان سلحشور شعری از یزدان سلحشور
...

ادامه ...
شعری از اکبر اکسیر
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | اکبر اکسیر شعری از اکبر اکسیر
...

ادامه ...