شعری از زهرا حیدری

نویسنده : زهرا حیدری
تاریخ ارسال : نهم دی ماه ١٣٩۶


از جست‌وجوی وطن برگرد
ای باد
ای منادی اندیشه‌های دور
و نقد ویرانگری بر تقدیر درخت‌ها بنویس
خرامان چند مفهوم تازه را به خفیه‌گاه ماهی‌ها ببر
و فروکش کن کنار من
که در جزیره متروک هم
حیوانی سیاسی‌ام
فروکش کن
و این تنهایی رو به وخامت را
به صرافت بینداز ماشه را بکشد
و بچسباند سکوت جزیره را
به ساحل خلاص.


بازگشت