نگاهی به کتاب " روشنایی نمناک یک کبریت " سروده شهرام پارسا مطلق/علی مسعود هزارجریبی

نویسنده : علی مسعود هزارجریبی
تاریخ ارسال : بیست و سوم مهر ماه ١٣٩١


ای نور منتظر

مجموعه شعر "روشنایی نمناک یک کبریت " سروده شهرام پارسا مطلق در بر دارنده 79 شعر که عمده شعرها کوتاه اند     چاپ پخش سال 90       ناشر : نگیما

 علی مسعود هزارجریبی

- علی مسعود هزارجریبی :

تأثیرات برای شاعران به ویژه شاعران جوان روال چندان ناپذیرفتنی نیست  تبادل ها و اثرگذاری های متنی بر ذهن و زبان حتا دیدگاه های شاعر در حدی قابل قبول خواهد بود تا در پروسه رشد و شکل گیری متن ها    شاعر به نقطه ای از تشخص و ویژگی رسد یعنی دوره پس از تجربه آموزی و تاثیرات ره آوردی از تحول را به همراه داشته باشد .

برخی شعرهای این مجموعه تحت تاثیر محسوس شعر شاملو به لحاظ زبان و تکنیک و معنا و دیدگاه هست و مجموعه این دفتر از نظر نوعیت شعر سپید است بی آنکه منظر های فراوانی از خلاقیت و ابداع و نوآوری را با توجه به ظرفیت های زمانی شاعر مشاهده گر باشیم .

کلی اندیشی ها و کلی گرایی ها و زبان شعری آشنا به ذهن و نوع بیان کارکرده که سن اش در رفتار شعر جوان و مدرن سپری شده است . به همین دلیل به نظر من شاعر در شعرهایی نسبتاً توفیق دارد که ریزنگری و جزیی بینی های بیشتری را بکار می برد و یا به جای حروف و پافشاری روی معنا به تماشا و نگریستن گرایش می یابد .

بنابراین در گروه اول شعرهای متعددی را می توان نمونه آورد :

شعرهای شماره 1 ، 5، 6 ، 11 ، 14 ، 15 و 19

که نشانگر تأثیرات شاملویی و شعر سپیدی و کلی اندیشی و کلی بیانی و ترکیبات آشنا به ذهن و استفاده شده و کاهش ضریب خلاقیت و ابتکار و چندان گشوده ننمودن آفاقی از شعر جدید برای مخاطب پی جوی و نوخواه که به راحتی به اقناع نمی رسد .

در گروه دوم نیز قطعاتی را می توان عنوانِ مثال کرد :

الف ) پاره های قابل اعتنا

کلاغ های آفریقا / با کبوتران بام من برادرند          شعر شماره 3

راستی / نامم را / پشت چندین چهارشنبه / به خاطر می آوری ؟           شعر شماره 7

خورشید را / به سایه اش / سنجاق می کرد     شعر شماره 9

ب ) ترکیبات قابل اعتنا :

مغرب چشمان         ( شعر 13)

چکه های فاصله      ( شعر 13)

خودکشی قطره ها     ( شعر 41 )

ج ) قطعات قابل اعتنا :

شعر شماره 8 (  به لحاظ طنزی دردناک و قابل تأمل در نگاه به لایه های زیرین متن )

شعر  شماره 12  ( به لحاظ تصویری و زمینه زبانی نسبتاً نو )

شعر شماره 37  ( بیانی از ناگهان وجه معنایی )

شعر شماره 42 ( نگاه ریزی  از تصویر و بیان حسی و تشکل متنی )

شعر شماره 53 ( در تعبیری ساده می تواند زیبا باشد       همین )

شعر شماره 54 ( می تواند آغازه ی تحولی باشد در فضا سازی متن های شاعر )

شعر شماره 57 ( به لحاظ اندیشه نسبی متفاوت )

شعر شماره 4 از فصل سرودی در ستایش تو

* ای کاش شاعر رویکرد جدی تر و ژرف ساختی تری به اسطوره در شعر داشت .

پیشنهاد به آقای شهرام پارسا مطلق با توجه به تجربه های نسبی و توان های بالقوه که در ساخت و سرایش شعری دارند ضرورت دارد که به تدریج در زاویه نگاه و دیدمانی خود نسبت به ساخت شعر و لایه های پیچیده متن و تا رسیدن به سویه های مدرنیت و ویژگی های متن اهتمام بیشتر ورزد .     البته این امر برای شاعر ممکن است .

نام کتاب " روشنایی نمناک یک کبریت " قابل تأمل است ، ای کاش آخرین سطر کتاب نیز همین نام می آمد نه " روشنایی کبریتی نمناک " .


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :