شعری از مریم حقیقت
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | مریم حقیقت شعری از مریم حقیقت
اینجا نشسته ام ونمی دانم...،
دردی شبیه درد شدن،سنتز
دستی به زندگی/ که نمی کردی/
در من/تمام شب نفست را کز
دریا وپیر مرد ،من وساحل،
دختر که سعی کرده خودش باشد
حسی شبیه سخت پریشانم،
تنهایی عمیق شب مارکز ...

ادامه ...
شعری از هوشنگ ملکی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | هوشنگ ملکی شعری از هوشنگ ملکی
...

ادامه ...
شعری از حامد رحمتی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | حامد رحمتی شعری از حامد رحمتی
...

ادامه ...
شعری از سارا بهرام زاده
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سارا بهرام زاده شعری از سارا بهرام زاده
...

ادامه ...
شعری از داوود ملک زاده
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | داوود ملک زاده شعری از داوود ملک زاده
...

ادامه ...
شعری از مریم ترنج
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مریم ترنج شعری از مریم ترنج
...

ادامه ...
شعری از الهام مظفری
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | الهام مظفری شعری از الهام مظفری
تو قهرمان مني
چشم هات شمشيرند
و دستهات
تفنگ دو لول پرتيرند
دو تا پرنده وحشي
دو چشم حاکم وار
که برده هاي زيادي
به ان دو زنجيرند ...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو

حتما ً بهشت توي همين
جيب هاي توست
اصلا ً پل صراط همين
رد پاي توست
امشب فرشته ها
به خدا سنگ مي زنند
توبه ! ببین پنجره را ،
سنگ مي زنند ...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو
...

ادامه ...
شعری از مینا دُرعلی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مینا دُرعلی شعری از مینا دُرعلی
...

ادامه ...
شعری از مینو نصرت
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مینو نصرت شعری از مینو نصرت
...

ادامه ...
شعری از عرفان کارن
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | عرفان کارن شعری از عرفان کارن
...

ادامه ...
شعری از اقبال معتضدی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | اقبال معتضدی شعری از اقبال معتضدی
...

ادامه ...
شعری از میثم متاجی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | میثم متاجی شعری از میثم متاجی
...

ادامه ...
شعری از مرتضا شاهین نیا
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مرتضا شاهین نیا شعری از مرتضا شاهین نیا
...

ادامه ...
شعری از کروب رضایی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | کروب رضایی شعری از کروب رضایی
...

ادامه ...
شعری از حمیدرضا اکبری
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | حمیدرضا اکبری شعری از حمیدرضا اکبری
...

ادامه ...
شعری از سهیل غافل زاده
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سهیل غافل زاده شعری از سهیل غافل زاده
...

ادامه ...