طبقاتِ رام بر طبقاتِ جنونِ پرویز اسلامپور
مهران شفیعی
3 خرداد 00 | اندیشه و نقد | مهران شفیعی طبقاتِ رام بر طبقاتِ جنونِ پرویز اسلامپور  
مهران شفیعی
و چه کسی می داند آنسوی جهانش چیست ؟ چه بود و در چه شمایلی خورشیدش را برآن می سوزاند؟ وقتی که این سوی روشنش وصلت در منحنی سوم ، نمک و حرکت ورید و پرویزاسلامپور است ...

ادامه ...
شعری از "مهران شفیعی"
6 مهر 98 | شعر امروز ایران | مهران شفیعی شعری از
حرف است
گلويت بريده باشد
حرف است
چشم نباشد و از دست_  زُل به آويز بيندازی
نايت مبارك است
...

ادامه ...
نگاشتی بر " برق رگ ها بر پولاد دریا " شعرِ قاسم آهنین جان
مهران شفیعی
30 شهریور 96 | اندیشه و نقد | مهران شفیعی نگاشتی بر
دماپادا آورده است : غم بازگردد ، بر آن کس که ریشه ی تشنگیش به جا مانده است . واین خاستگاه شعر دیگر است . رنجی که در هستی شاعر ریشه دوانده و اصالتی که کلام شاعر دارد . ماحصل عزلت و رنج در زبان و اوراد کهن که در بستری نو به بار می آید ...

ادامه ...
یادداشتی بر شعرِ شمس آقاجانی
مهران شفیعی
17 اسفند 95 | اندیشه و نقد | مهران شفیعی  یادداشتی بر شعرِ شمس آقاجانی
مهران شفیعی
اولین باری که مخاطب اجباری را می خواندم بعد مدت ها بود که لذتی از خواندن کتاب شعر را حس می کردم . شاید مدت ها شعر جالب توجهی نبود تا بتوانم ساعت ها روی آن مکث کنم و هرچه بود گذری بر چشم و فراموشی از ذهن پر مشغله ی روزمره بود . اما مخاطب اجباری شمس را آشنا تر کرد و لذت خواندن متن در شمس چیزی بود که مرا پیگیر کارهای دیگر او می کرد و با راوی دوم شخص ، او بیش از پیش مرا به نوشته هایش نزدیک تر کرد ...

ادامه ...