نگاهی به یادداشت کتابفروش
نوشته ی احمد عدنانی پور
6 خرداد 01 | اندیشه و نقد | احمد عدنانی پور نگاهی به یادداشت کتابفروش
نوشته ی احمد عدنانی پور
اگر بخواهیم ابژه ی جذابی مثل داستان را مورد تحلیل یا بررسی قرار دهیم، به نظر باید بتوانیم جنبه ها و امکانات چنین آثاری را با رویکردی خاص مورد بررسی قرار دهیم. از این منظر باید بگویم که "یادداشت های کتابفروش" در ابتدا بنظر می رسد که روایتگر مسیر جدایی هاست. نرسیدن های متوالی و ظاهرا گریختن از قواعد موجود ...

ادامه ...
نگاهی به رمان گِنطِره اثرهادی هیالی
نوشته ی احمد عدنانی پور
28 خرداد 00 | اندیشه و نقد | احمد عدنانی پور نگاهی به رمان  گِنطِره اثرهادی هیالی
نوشته ی احمد عدنانی پور
"گنطره" رمانی ست با ساختار اجتماعی و سیاسی . همانطور که از ساختار چنین آثاری بر می آید، زیست ،خواه سیاسی یا اجتماعی باشد، محور اصلی جریان روایتی است که برای ساخته شدن نیاز دارد که شکافی زمانی ایجاد کند . با مرکز قرار گرفتن راوی، روایت سمت و سویی دورانی به خود می گیرد ...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه داستان باجی اثر نعمت مرادی
نوشته ی احمد عدنانی پور
15 آذر 99 | اندیشه و نقد | احمد عدنانی پور نگاهی به مجموعه داستان باجی اثر نعمت مرادی
نوشته ی احمد عدنانی پور
باجی مجموعه داستانی به هم پیوسته ی روستایی مشتمل بر دوازده داستان، دوازده شخص، دوازده ماجرا. وقایعی زنجیره وار از امور شگفت انگیز، جنایت و بعضا معما که عمدتا در روستایی به نام دو روزنه اتفاق می افتد. اگر بخواهیم به نام روستا توجه نشان دهیم بنظر می رسد که با عنوانی مفهومی روبرو هستیم ...

ادامه ...