داستانی از آرام روانشاد
3 خرداد 00 | داستان | آرام روانشاد داستانی از آرام روانشاد
وسوسه شده‌ام. سر دو راهی بدی گیر کرده‌ام. از یک طرف احساسم به مازیار و از طرف دیگر وسوسه زندگی در شهر فرشتگان. جایی که می توانی رها و آزاد زندگی کنی. اگر شهرت پیدا کنی شهرتت جهانی می شود و ...

ادامه ...