شعرهایی از پاکزاد اجرایی
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | پاکزاد اجرایی شعرهایی از پاکزاد اجرایی
ایرانم
دلم خونستانی‌ست
جا مانده از فراموشی ایل
گاومیشم
با مای غمگینی در گلو
...

ادامه ...