نگاهی به کتاب " برای گونگادین بهشت نیست"
اثر علی میردریکوندی
نوشته محمد محمدی زاده
6 خرداد 01 | اندیشه و نقد | محمد محمدی زاده نگاهی به کتاب
فقط همین قدر از شهرت و محبوبیت کتاب برای گونگادین بهشت نیست بگوئیم که در سال ۱۹۶۵ پرفروش ترین کتاب سال در انگلستان و آمریکا شد! برای گونگادین بهشت نیست علاوه بر فروش بی نظیر و نامزدی بسیاری از جوایز معتبر جهان، جهت دریافت جایزه نوبل ادبیات به بنیاد نوبل معرفی و نامزد شد ...

ادامه ...