"ایکلّه کمپلینی"؛ ترجمه ی عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | ادبیات جهان | عاطفه عمادلو
...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو

حتما ً بهشت توي همين
جيب هاي توست
اصلا ً پل صراط همين
رد پاي توست
امشب فرشته ها
به خدا سنگ مي زنند
توبه ! ببین پنجره را ،
سنگ مي زنند ...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو
...

ادامه ...