شعرهایی از سودابه زنگنه
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سودابه زنگنه شعرهایی از سودابه زنگنه
در خواب‌هایم
حقایقی راه می‌روند
از جنس آدم‌هایی سرگردان
که سمت نگاهشان
بسوی ناکجاآباد است ...

ادامه ...