شعری از یوسف احمدی
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | یوسف احمدی شعری از یوسف احمدی
شانه بر سر میکشی "شانه به سر" این روزها
داری آیا از دل من هم خبر این روزها؟
بس که دنبال تو گشتم تا که پیدایت کنم
کوچه کوچه خانه خانه در به در این روزها ...

ادامه ...
شعری از یوسف احمدی
7 مهر 00 | قوالب کلاسیک | یوسف احمدی شعری از یوسف احمدی
شهریور و پایان تابستان داغی که...
باز از تو می گیرند عابرها سراغی که...
سیب و انار و میوه های زرد و سرخت را
یک‌ روز می چینم خودم از کوچه باغی که ...

ادامه ...