شعرهایی از پرستو اسماعیل زاده
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | پرستو اسماعیل زاده شعرهایی از پرستو اسماعیل زاده
بلد بود کلمه را چه‌طور در لاله‌گی زبان بپیچد
و بر پوستت بکشد
بلد بود خوابیدنت را تماشا کند
و راه رفتنت
نشستن و چیزی احمقانه گفتن.
در دوست داشتنِ نقصان تبحر د ...

ادامه ...