دو شعر از پادافره
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | پادافره دو شعر  از پادافره
جنگ تمام شد
( نخند)
تمام شد
وقتی گرسنگی، سرما
امید و ترس
در من و با هم زوزه می‌کشید ...

ادامه ...