"سکوتی که باید شکست" شعر جنجالی گنتر گراس / برگردان : هادی شاهی
1 اردیبهشت 91 | ادبیات جهان | هادی شاهی
و چه مترسک بخت برگشته ای
علم کرده اید
برای ایران زمین
باز می گویم
این سکوت را
باید شکست!
...

ادامه ...