شعری از نیما صفار سفلایی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نیما صفار سفلایی شعری از نیما صفار سفلایی
س نگو نمی‌دونستی اونی که بدهکار این حرفا نیست گوشش منم! خودش! نشنوی حرف جماعت!
نگو تو نبودی پایین پلّه‌ها، هر سه‌تا، زار و نزار، مثل مسلمونی دیده‌کافرحربی و پیِ بی‌شباهتی ...

ادامه ...