شعرهایی از نسترن خزایی
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | نسترن خزایی شعرهایی از نسترن خزایی
در هنگامه‌ی شرجی که داغ کرده جنوبِ مبتلا و تبعیدی
چشمت _با طعمی شیرین پلک بالا را خواب می‌برد تا رویا
آوازی با لهجه‌اش در حلق دور افتاده‌ای مسیر می‌یابد به لاله‌های گوش
تا دریچه‌ی خواب را آرام بگشاید ...

ادامه ...