شعرهایی از مهناز نیک فر
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | مهناز نیک فر شعرهایی از مهناز نیک فر
بیرون زده‌ام از جراحت پوست
عبور وارونه‌ی جان
از رگ به سر‌چشمه
مهاجرم
از تن به طعنه‌ی نطفه ...

ادامه ...