خوانشی بر شعری از لیلا فراهانی
نوشته ی مهدی شکری
31 تیر 01 | اندیشه و نقد | مهدی شکری خوانشی بر شعری از لیلا فراهانی
نوشته ی مهدی شکری
همانگونه که میشل فوکو در سمینار"نیچه،فروید،مارکس"طی سخنرانی اش اعلام می کند:"در زبان های هند و اروپایی و خصوصا هند و ایرانی،ما باید زبان را جایی بیرون از زبان بیابیم" ؛یعنی رخداد های متن در میان "بیان ناشده ها" رخ می دهد نه آشکارگری ها ...

ادامه ...