شعری از منصوره لمسو
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | منصوره لمسو شعری از منصوره لمسو

ساعت ۹درست پشت درم
رفتگر های سبز فسفری ات
سطل های زباله ی مشکوک
کیسه های سیاه بی هویت ...

ادامه ...