شعری از سزایی کاراکوچ
برگردان: مقصود تقی‌زاده هریس
3 خرداد 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | مقصود تقی‌زاده هریس شعری از سزایی کاراکوچ
برگردان: مقصود تقی‌زاده هریس
کودک اگر از آن بیفتد، می‌میرد
چرا که بالکن
چونان خلیج بی‌پروای مرگ است در خانه‌ها
آخرین تبسم‌ها در چهره‌ی کودکان محو می‌شود ...

ادامه ...