شعری از محبوب طالبی
4 دی 00 | قوالب کلاسیک | محبوب طالبی شعری از محبوب طالبی
شمر روی ذغال ها بودم
که به هر روضه آب خواهد شد
از حسین انتظار معجزه نیست
دل مجلس کباب خواهد شد
و جهنم چنانکه می گویند ...

ادامه ...