دو شعر از فرامرز سه‌دهی
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | فرامرز سه‌دهی دو شعر از فرامرز سه‌دهی
در آن شبِ رشت
شبِ لیوان‌های پیاپی
شبِ تلوتلوی آشپزخانه
گریه می‌کرد پنجره،
رضا
و آسمانِ سفیدِ رشت که ...

ادامه ...
شعرهایی از فرامرز سه‌دهی
19 مرداد 96 | شعر امروز ایران | فرامرز سه‌دهی شعرهایی از فرامرز سه‌دهی
به ناگهان است
با تو در پارک قدم‌زدن
به خانه آمدن
چراغی را خاموش کردن
که این‌همه سال برای تو روشن گذاشته بودم
آمدنت ...

ادامه ...