شعری از فاطیما مهرابی
29 شهریور 98 | قوالب کلاسیک | فاطیما مهرابی شعری از فاطیما مهرابی
کوه ها کوره های یاقوت اند
جگر آبدیده ای دارند
در گلوها قصیده ای خونین
رنگ های پریده ای دارند ...

ادامه ...