شعری از توماس هاردی
ترجمه ی فائزه رشیدی
28 مرداد 01 | ادبیات جهان | فائزه رشیدی شعری از توماس هاردی 
ترجمه ی فائزه رشیدی
آن تموز که آفتاب تابان
روشن گشت و رخشان
دراین ایام تابستان تابدار
بینی به هر جا گرمای فروزان دادار ...

ادامه ...