شعری از علی اسداللهی
23 آذر 96 | شعر امروز ایران | علی اسداللهی شعری از علی اسداللهی
گفته بودم جدّی نگیر
گفته بودم گاهی دست کن در آن جیب سوراخ وُ
در آستر بارانی دنبال چیزی بگرد
زیر فرش دنبال چیزی بگرد
زیر پلک ...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه ی شعر "زمين اگر نچرخد"محمد جواد سلطانی / علی اسداللهی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | علی اسداللهی نگاهی به مجموعه ی شعر
...

ادامه ...
شعری از علی اسداللهی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی اسداللهی شعری از علی اسداللهی
...

ادامه ...