غزلی از شهرام زارعی
14 دی 90 | قوالب کلاسیک | شهرام زارعی غزلی از شهرام زارعی
با پنجشنبه ها
به تفاهم رسيده اي
از روزهاي ديگر هفته
بريده اي
پيش از غروبت
از همه ي دره هاي سبز
يك آسمان ستاره و
گيلاس چيده اي
...

ادامه ...