شعرهایی از سید مهدی موسوی
29 اسفند 93 | قوالب کلاسیک | سید مهدی موسوی شعرهایی از سید مهدی موسوی
رفت در عمق آب، بچّه وزغ
کبک افتاد از هوا شترق!!
جغد می خواند در شب مطلق
سگ به روباه گفت: ای احمق! ...

ادامه ...
شعری از سید مهدی موسوی
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | سید مهدی موسوی شعری از سید مهدی موسوی
از خودم مثل مرگ می ترسم ،
مثل ِ از زندگی شدن با هم
هیچ چی واقعاً نمی فهمم !
هیچ چی واقعاً نمی خواهم !!
دارم از اتفاق / می افتم ،
مثل ِ از چشمهای غمگینت
مثل ِ از زندگی تو بیرون !
می زنم / زیر گریه ات را هم ...

ادامه ...