شعرهایی از سید سرالله حسینی
20 بهمن 91 | قوالب کلاسیک | سید سرالله حسینی شعرهایی از سید سرالله حسینی
رسيد آتش جنگل
به صبح باراني
به بي ستون شدنم
با درخت پاياني
گريزهاي تنم
ساكنان گردابند
هزار باكره در
انحناي ميداني ... ...

ادامه ...
غزلی از سید سرالله حسینی
14 دی 90 | قوالب کلاسیک | سید سرالله حسینی غزلی از سید سرالله حسینی
آب شدم
تا كه در آيينه شوم بيشتر
هر چه زدم
آيينه زد چند قدم بيشتر
اينهمه هم پاي زمين
فرصت پرواز را
دور زدم دور خود
از دور حرم بيشتر
...

ادامه ...