شعری از سجاد بهارلو
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سجاد بهارلو شعری از سجاد بهارلو
گیرم که ماه نباشد
بگو چیست این قرصِ سفیدِ چسبیده بر پیشانی‌ت
که هر شب نشانم می‌دهی و نمی‌خوری؟
بیداری
با قرصِ زرد شروع می‌شود ...

ادامه ...