خوانش کوتاه سروده ای از احمد تمیمی
دکتر داودرضا کاظمی
6 خرداد 01 | اندیشه و نقد | داودرضا کاظمی خوانش کوتاه سروده ای از احمد تمیمی
دکتر داودرضا کاظمی
کوتاه سروده یعنی مجالی اندک، ظرفی کوچک و زمانی کوتاه، بدیهی است که در چنین فضایی شاعر نمی تواند تمهیدات ادبی بسیاری را به کار گیرد، اما آنچه مسلم است این است که حتی در یک کار کوتاه هم شاعر می بایست تلاش کند تا دست کم یک یا چند ویژگی ...

ادامه ...