شعری از بهراد باغبانی نیک
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | بهراد باغبانی نیک شعری از بهراد باغبانی نیک
شهر را تکه‌ای چشم‌هات
خفه می‌کند در شعر
در همین ‌سطرها
که در حال انقلابی دوباره‌ ...

ادامه ...