شعری از ارغوان انصاری
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | ارغوان انصاری شعری از ارغوان انصاری
هوا، هوای لطیفیست، اشتیاق کجاست؟
برای مطلع این قصه اتفاق کجاست؟
تمام عمر نگاهم به آسمان خشکید
بیا دوباره بگو سقف این اتاق کجاست؟ ...

ادامه ...