شعرهایی از وحید خیرآبادی
3 تیر 01 | شعر امروز ایران | وحید خیرآبادی شعرهایی از وحید خیرآبادی
مهتابی که پِرپِر می‌کند
در سالن بهداری
با نگاه نگهبان عبوس
رعشه می‌اندازد بر اندام شعر
این شعر هم بافتی دارد
که با میل بافتنی
...

ادامه ...