شعری از فریبا حمزه‌ای
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | فریبا حمزه‌ای شعری از فریبا حمزه‌ای
در تهاجم چارچوب‌های گرم
می‌کوبید بر ظرافت انگشت
که ای اشاره‌های کمیاب
کدام سایه را نشانه رفتید؟
برای جهد کدام خاصیت گرم ...

ادامه ...