تحلیلی بر مجموعه داستان "باجی" نعمت مرادی
فروزان مقصودی
31 فروردین 00 | اندیشه و نقد | فروزان مقصودی تحلیلی بر مجموعه داستان
خرافه و خرافه پرستی از دیرباز تاکنون، به اشکال گوناگون، در جوامع مختلف وجود داشته است. بحث خرافه بین همه اقشار، چه در ایران و چه جهان، طرفداران خاص خود را دارد. بسیاری از محققان در رابطه با علت و چگونگی این امر مطالعات گسترده انجام داده اند که در بین آنان می توا ...

ادامه ...