شعرهایی از فرشاداسکندری شرفی
17 اسفند 95 | قوالب کلاسیک | فرشاداسکندری شرفی شعرهایی از فرشاداسکندری شرفی
برادر باز هم تنبور می زد
همایون و سه گاه و شور می زد
برادر خود نمی دانست، اما
عجب با دردهایم جور می زد! ...

ادامه ...