تب‌سنجی زبان فارسی
صبا دباغ‌منش
23 تیر 99 | اندیشه و نقد | صبا دباغ‌منش تب‌سنجی زبان فارسی
صبا دباغ‌منش
در قرن‌های گذشته میان نوشتار و گفتار مرز بسیار مشخص و خط‌کشی‌شده‌ای بود. تمام متن‌های مکتوب را با چارچوب‌های محکمی می‌نوشتند. آنچه در گفتار به‌کار می‌رفت، نمی‌توانست به نوشتار وارد شود؛ مگر اینکه جامۀ زبان رسمی بپوشد و راست‌قامت بایستد.
...

ادامه ...