مغاک / داستانی از امیر حسین محمدی
28 اسفند 92 | داستان | امیر حسین محمدی مغاک / داستانی از امیر حسین محمدی
این جا هم دلم ضعف می رود. نیمه های شب صدای هولناک خرد شدن شیشه ی اتاقم در همه ی آبادی پیچید. آرام به سمت قاب چوبی پنجره رفتم. قسمتی از شیشه فروریخته بود و دندانه های آن جا به جا ، باریک و تیز مانده بود. خوابم نمی آمد. ...

ادامه ...