رمان سرگذشت شورش
نویسنده: فرخ نعمت پور
ترجمه: بابک صحرانورد
نشر ناوند

رمان سرگذشت شورش
نویسنده: فرخ نعمت پور
ترجمه: بابک صحرانورد
نشر ناوند ـ 1400
این رمان که موضوعی اجتماعی سیاسی دارد اولین اثر این نویسنده است که به فارسی ترجمه شده.