شعرهایی از لطیف هلمت
ترجمه ی خالدبایزیدی


شعرهایی از لطیف هلمت
ترجمه ی خالدبایزیدی
نویسنده : خالدبایزیدی
تاریخ ارسال :‌ 1 خرداد 94
بخش : ادبیات جهان

شعرهایی از لطیف هلمت (شاعرمعاصرکرد)

ترجمه : خالدبایزیدی

 

گلوله ای را

دردل ات کاشتند

پنجره ای را

بازکردند

هزار...

هزار...

آفتاب درآن

به رقص آمد

.............................

گوله یه کیان

له دلتا چاند

په نجه ره یه کیان کرده وه

هه زار...

هه زار...

هه تاوی تیا

که وته سه ما

................................

2-

چندستاره آواره

درچشمان دختری خجالتی

لخت شدند

ودل تاریک شاعری تنهارا

روشن کردند

.................................

چه ندئه ستیره یه کی ئاواره

له چاوی کچیکی شه رمندا

رووت بوونه وه

دلی تاریکی شاعیریکی ته نیایان

روون کرده وه

...........................................

3-

هرسرزمین ای که زندان شد

به آتشش بکشید

وخاکسترسبزاش را

دردیاری دیگر

بنیاد بگذارید

هر که.دردل اش

عشق آزادی درآن نباشد

دوراش بیندازیدو

قلب ای مصنوعی

درآن بکارید

.........................................

هه رولاتی بووبه زیندان

بیسووتینن

به خوله میشه سه وزه که ی

ولاتیکی ترپیک بینن

هه رچی دلی

ئه وینی ئازادی تیانه بوو

تووره ی ده ن و

دلی لاستیک

له جیگه که یدابچینن

.........................................

4-

«نقشه»

گاه که آمدم

دروازه هارا برویم بستند

نامه ای رادرکف دستم گذاشتند

وبمن گفتند:

بی سرزمینم؟!

من نیز...

درآن هنگام

باخودعهدبستم

نقشه جغرافیای این جهان رابسوزانم

................................................

«نه خشه»

کاتی هاتم

ده رگاکانیان لی داخستم

نامه یه کیان نایه مستم

پییان وتم:

بی ولاتم!

هه رئه وسایه

بریارم دابیسووتینم

ئه م نه خشه یه ی

ئه م دونیایه

.........................................

5-

حلاج بمن گفت:

نیچه دروغ می گوید

که خدامرده

انسان!

خود خداست؟!

...................................

حه لاج پی گوتم:

نیتشه دروده کات

خودانه مردووه

مروف خوی

خودایه

.......................................

6-

حلاج را

که به صلیب کشیدند

دوقطره اشک

ازچشمان اش جاری شد

یکی دجله گشت

ودیگری فرات

...................................

حه لاج که له خاچیان دا

دووچل فرمیسکی

لیکه وت

یه کیکیان بوو

به دیجله و

ئه وه ی دیکه یان بوو

به فورات

...................................

7-

شب!

گنجشک زردی را

درقفس ای

زندانی کرده

نام اش راگذاشته

ماه؟!

......................................

شه و!

چوله که یه کی زه ردی

له قه فه زیکدا

دیل کردووه

ناوی ناوه

مانگ؟!

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :