یک شعر بهاری از ناظیم هیکمت Nâzım Hikmet
- که نام او در ایران با املای ناظم حکمت مشهورتر است -
برگردان از ابوالفضل پاشا


یک شعر بهاری از ناظیم هیکمت Nâzım Hikmet
- که نام او در ایران با املای ناظم حکمت مشهورتر است -
برگردان از ابوالفضل پاشا

یک شعر بهاری از ناظیم هیکمت Nâzım Hikmet
- که نام او در ایران با املای ناظم حکمت مشهورتر است -
به همراه اصل شعر
برگردان از ابوالفضل پاشا

نامه‌های یک زندانیِ انفرادی در ندامت‌گاه


نامه‌ی دوم


ای هم‌سرِ محبوبِ من!
بیرون از این‌جا بهار آمده است... بهار
بیرون از این‌جا
یک‌باره روی خاکِ دشت
بوی خاکِ تازه
و صدای پرنده‌ها
و چیزهایی از این دست...
ای هم‌سرِ محبوبِ من!
بیرون از این‌جا بهار آمده است... بهار
بیرون از این‌جا
درخشش‌ها روی خاکِ ‌دشت...
و داخلِ این زندان
نیم‌کتی که بعد از این با حشره‌ها جان تازه‌یی می‌گیرد
و کوزه‌یی که آبِ آن دیگر یخ نمی‌زند
و صبح‌ها که نورِ آفتاب روی سطحِ سیمانی می‌افتد...
آفتاب
دیگر او هر روز تا به هنگامِ ظهر
نزدیک به من
و یا دور از من
خاموش می‌شود... می‌درخشد... پیش می‌رود...
و روز که رو به عصر می‌گذارد
و سایه‌ها که روی دیوار می‌افتند
شیشه‌ی پنجره‌ی آهنی - کم‌کم ‌- آتش می‌گیرد:
و بیرون از این‌جا غروب
- غروبِ بی‌ابرِ بهاری - فرامی‌رسد...
این‌جا داخلِ زندان
بدترین زمانِ بهار همین حالاست
در نتیجه
اژدهایی که آزادی‌اش لقب داده‌اند
با پوستِ پولک‌پولکِ براق و
با چشم‌های آتشین
مردی را که این‌جا داخلِ زندان است
- به ویژه در بهار -
رام می‌کند...
این به تجربه ثابت شده است
ای هم‌سرِ محبوبِ من!
به تجربه ثابت...


 


Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları

2


Dışarda bahar geldi karıcığım, bahar
Dışarda, bozkırın üstünde birdenbire
taze toprak kokusu, kuş sesleri ve saire
Dışarda bahar geldi karıcığım, bahar
dışarda bozkırın üstünde pırıltılar
Ve içerde artık böcekleriyle canlanan kerevet
suyu donmayan testi
ve sabahları çimentonun üstünde güneş
Güneş
artık o her gün öğle vaktine kadar
bana yakın, benden uzak
sönerek, ışıldayarak
yürür
Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara
başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı
dışarda akşam olur
bulutsuz bir bahar akşamı
İşte içerde baharın en kötü saatı budur asıl
Velhasıl
o pul pul ışıltılı derisi, ateşten gözleriyle
bilhassa baharda ram eder kendine içerdeki adamı
hürriyet denen ifrit
Bu bittecrübe sabit, karıcığım
bittecrübe sabit

   لینک کوتاه :
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :