شعرهایی از تی اردینتسوگت
ترجمه ی آزیتا قهرمان


شعرهایی از تی اردینتسوگت 
ترجمه ی آزیتا قهرمان

تی اردینتسوگت  متولد 1972شاعری از سرزمین مغولستان است او یکی از چند چهره شعر معاصر مغول است  که کارهایش به زبان های انگلیسی و روسی ترجمه شده است و ساکن ایرلند است . اشعار او معرف  جهان بینی  بودایی ایین ها وزندگی ساده و سنت های  دینی مردم مغولستان   درنگاه و زبان  تازه  اما پیامبرگونه ی شاعری بودایی در جهان مدرن  است


باران


چک چک

نقط نقطه

چک چک  

نقطه نقطه


صحرا

دانه شن می سوزد همچوخورشید درخشان

برف

علفزارخشکیده   پرپرازآسمان ریزان


دوباره باران

چکاوکی پناه گرفته کنج لانه سگ


دوباره صحرا

ما روانیم  دنبال ردیف مارمولک های شنزار


دوباره برف

می‌درخشد

بال و پرسیاه زاغی


دیگربار باران

مادربزرگ شاهد    دورنگین کمان ظاهرشد

بعد بارش دوباره ی باران


دیگربار  صحرا

نفس کشیدن سرما ؛ سوزبرف


دیگربار برف نو

ایرهای بی آسمان  

آسمان های بی ابر

 


..........................................................

 


می خواهم زندگی را همان طور که باید زیسته شود ؛ زندگی کنم

حتا افعی ها زندگی خود را می زیند

فکرهای ناچیزی دارند ؛ زاد و ولد می کنند ؛ تکثیرمی شوند

خاک را می کلند  . مارهای ریز را می بلعند

برگ های آویشن را می جوند


می خواهم زندگی را همان طوری که باید زیسته شود ؛ زندگی کنم

سوخته از سوز سرمای زمستان . تفتیده  ازهرم داغی تابستان .ازبادهای خزانی ریزان

هرچه گاوها خوردند ؛ دوباره سبزشد . ما همان علف ها ی رویانیم

به خاطردیگران می خواهم زندگی را همان طور که باید زیسته شود زندگی کنم

صدها سال پیش  جزلحظه ای نپایید

می خواهم زندگی را همان طورزندگی کنم ؛ که باید زیسته شود

اگرهزارسال پیش

من دربندعشق زیبارویی بودم

هزارسال بعد   اکنون آزادم و

او دلداده من است .

.....................................................................



درجستجوی خویش هستم درخود

درخویش در جستجوی بودایم

در جستجوی خدایم درخودیش

در خویش درجستجوی دیگرانم


اینجا وآنجا دراین جسم حقیر

بین  صف دروغ وحقیقت


پوشیده از کراهت حسادت و نفرت

در جستجوی خویش هستم درخودم


دراین جسم مقدس که وقف زندگی شد

مهربانی وغرور؛ ترکیب خشم ورحمت

درجادوی خلوص و افکارروشن درخشان

برای خاطرهمگان درجستجوی بودایم درخویش


سایه شناورم ؛ روح جاری جسمم

نغمه مانترا وبرکت سوتراها

صدای رپ رپ اسب سفید روح

اسب وحشی سفید  شیهه می کشد

در جستجوی همه کایناتم درخویش

 

   لینک کوتاه :
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :