شعری از ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﭼﺎﻫﻲ
نویسنده : ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﭼﺎﻫﻲ
تاریخ ارسال :‌ 14 خرداد 95
بخش :
شعری از ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﭼﺎﻫﻲ

این دست زیر سر تو نبوده که بوی پوست رﻧﺪﻩﺷﺪﻩی پرتقال بدهد

یا به خواب برود در رود نیل فلان رودخانه

نسبتی ندارم من با نزار قبانی

از گوﺷﻲی تلفن من آبزیانی بیرون ﻣﻲپرند

که استعاﺭﻩی ﺯﻥهایی هستند

در خواﺏهایی که هنوز ندﻳﺪﻩام

اما به احتمال ---

استخواﻥسوز بوده ﺟﻤﻠﻪهای وصفی من قبلا

بی تاثیر نبوده در پوکی استخواﻥهاتان که ساکن رودخاﻧﻪاید

و بعضا--- ً

و ﻫﻴﭻهایی که با سرنگ در هوش و حواﺱتان تزریق کرﺩﻩام نیز!

 

مولف استعاﺭﻩستیز ولی

استعاﺭﻩگرایی را گاهی برای خودش

تجویز ﻣﻲکند،

با اسانس پرتقال که ﻣﻲافزاید به ﺯﻥهای حل شده در آب!

بازگشت