شعرهایی از ﻫﺎﺗﻒ اﺳﺪاﻟﻬﻲ
نویسنده : ﻫﺎﺗﻒ اﺳﺪاﻟﻬﻲ
تاریخ ارسال :‌ 2 آذر 95
بخش :
شعرهایی از ﻫﺎﺗﻒ اﺳﺪاﻟﻬﻲ

شش هایکو

از هاتف اسداللهی :

1)

نشان تازگی
بر جلوخان دکه
جان می دهد ماهی

2)

گم می شود
خنده ی چند کودک
در خاکسپاری

3)

فریاد می زند
پیش از خودش
چرخ های نمکی

4)

فرو آوردند سوی خاک
شاخه ی جوان را
خرمالو های کال

5)

می شمارم
از آن سوی جاده
دنده های یابوی پیر را

6)

آه ، دم عیسی
شکوفه ای خشک
در دستم

بازگشت