شعرهایی از علیرضا عباسی
نویسنده : علیرضا عباسی
تاریخ ارسال :‌ 9 آذر 92
بخش :
شعرهایی از علیرضا عباسی

1.
زنبورهای سرباز
هر روز می جنگند
دهان ِ ملکه
شیرین تر می شود

دنیا
پر از کندوهایی به هم چسبیده است
که سربازانشان
رنج مشترکی دارند

2.
تفنگ
روبه شقيقه ي آفتاب
هدف روشنی دارد
اما مخفی گاهی ، هنوز در ما خالی ست
تا شبی را کنار بگذاريم
برای لب هامان

بازگشت