جدال فروید و ایریگاری در شب پرستاره ون‌گوگ!
نسترن خسور
12 دی 99 | اندیشه و نقد | نسترن خسور جدال فروید و ایریگاری در شب پرستاره ون‌گوگ! 
نسترن خسور
رسوب سیال و به ظاهر فعال تفکر، عواطف و تجربه مردانه و ریشه دواندن ایدئولوژی حاکم بر آن در متن روانی فرهنگی و تاریخی تمام دوران‌ها، مانع از تمرکز بر فعل و انفعالات صفحات پوسته‌ زمین‌واره زن و اندام‌های جنسی و محرک‌اش بر سطح آن خواهد شد. برای سالیان متمادی ذهن و زبان مردانه در تجزیه، تحلیل و بررسی نحوه عملکرد جنسی بین دو جنس زن و مرد ...

ادامه ...