شعری از شاعر ترک «آتااول ‌بهرام‌اوغلو»
برگردان از مصطفا شیخ‌پور
4 دی 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | مصطفا شیخ‌پور شعری از شاعر ترک «آتااول ‌بهرام‌اوغلو»
برگردان از مصطفا شیخ‌پور
آیا من؟ بله...
روزی ترک خواهم کرد درها را، خانه‌ها را، نشریه‌ها را
رنج‌هایی برجا خواهم گذاشت
گلی سلام خواهد داد...
کوه خوش‌آمد خواهد گفت ...

ادامه ...