شعری از مریم حسین زاده
4 دی 00 | قوالب کلاسیک | مریم حسین زاده شعری از مریم حسین زاده
تمام شب به تاریکی فقط زل زد:"اگر باران..."
برای غربت قریه تفال زد:"اگر باران..."
به کلی ناامید از آسمان خشک و ترسو بود
ولی دستی به دامان توسل زد :"اگر باران..." ...

ادامه ...